Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ultimate Gym – Algemene voorwaarden

1. Inschrijving
1a. Degene die zich inschrijft is zich ervan bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Ultimate Gym en dat deze gegevens ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden.
1b. De tussen partijen gesloten overeenkomst is voor onbepaalde tijd en wordt hierna aangeduid als lidmaatschap. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.
1c. Het lidmaatschap van Ultimate Gym is strikt persoonlijk.

2. Betaling
2a. De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het begin van de volgende maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Ultimate Gym.
2b. De abonnementsgelden zullen maandelijks in de periode tussen de 23ste dag en het einde van de maand middels een automatische incasso van de rekening van de deelnemer, dan wel zijn wettelijke
vertegenwoordigers, worden afgeschreven.
2c. Indien de afschrijving, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden en (de debiteurenbeheerder van) Ultimate Gym de deelnemer een herinneringsnota dient te zenden, is de deelnemer € 5,00 administratiekosten
verschuldigd. Tevens is de deelnemer € 5,00 administratiekosten verschuldigd voor elke (schriftelijke) actie die (de debiteurenbeheerder van) Ultimate Gym daarna dient te ondernemen. Tevens is de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, een rente verschuldigd van 1,5 % per maand over het openstaande bedrag.
2d. De lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van Ultimate Gym.

3. Lidmaatschapskaart
3a. Door Ultimate Gym wordt een clubcard verstrekt. De Ultimate Gym clubcard is middels naam en pasfoto van de deelnemer in het ledenbestand aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Bij verlies of beschadiging van de clubcard door eigen toedoen, brengen wij € 10,- in rekening voor een nieuwe clubcard. Zonder een clubcard wordt er geen toegang tot de sportschool verschaft.
3b. Bij elk bezoek aan Ultimate Gym dient de deelnemer zijn of haar clubcard door de daarvoor bestemde reader op de balie bij de ingang te halen.
3c. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de clubcard voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van Ultimate Gym niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.

4. Opzegging
4a. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Opzegging via de website van Ultimate Gym wordt aangemerkt als een schriftelijke opzegging zoals in dit artikel bedoeld.
4b. Ultimate Gym handhaaft een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor aanvang van elk nieuwe abonnementsperiode, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend.
4c. In geval van zwangerschap, blessures of ziektes, geldt geen aangepaste opzegtermijn.
4d. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de lidmaatschapsbijdrage
verschuldigd. De opzegtermijn van 1 kalendermaand gaat niet in zolang de deelnemer abonnementsgelden onbetaald heeft gelaten.
4e. Zonder opzegbevestiging is uw opzegging niet rechtsgeldig

5. Wanbetaling
5. Alle eventuele kosten, waaronder incassokosten en de kosten voor een deurwaarder en een advocaat, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Ultimate Gym worden gemaakt dienen door de deelnemer aan Ultimate Gym te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het aan Ultimate Gym verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,- , waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Ultimate Gym de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of deelnemer daarvan op de hoogte is.

6. Overige bepalingen
6a. In de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding, niet afgevende schone sportschoenen en het gebruik van een schone handdoek verplicht.
6b. Ultimate Gym behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten met een maximum van veertien dagen per jaar (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.
6c. Ultimate Gym behoudt zich het recht voor om voor een bepaalde periode aangepaste openingstijden aan te houden, alsmede om de openingstijden definitief te wijzigen
6d. Ultimate Gym behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen.
6e. Deelnemer verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Ultimate Gym geboden. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts).
6f. Ultimate Gym is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden. Ultimate Gym is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers. Het sporten geschiedt op eigen risico.
6g.Ultimate Gym is tevens niet aansprakelijk voor ongevallen van kinderen. Kinderen hebben slechts onder begeleiding van de ouder of voogd toegang tot het sportcentrum. Ook tijdens de kinderlessen dienen de ouders of voogden van de kinderen aanwezig te zijn.
6h. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling.

 

 

Ultimate Gym Marktplein8 9671 AZ Winschoten tel 0597750659  mobiel 0622622597 kvk nummer 02100123 Btw nummer 102560088b02